Rejseforsikringer

Afbestillingsforsikring uden selvrisiko

Feriehus Udlejning I/S og Europæiske tilbyder to typer af forsikringer ved leje af feriebolig. Begge forsikringer sikrer tilbagebetaling af lejen ved sygdom eller hvis du kommer til skade.

Feriehuslejerforsikring
Har du lejet en feriebolig, men bliver nødsaget til afbestille eller afbryde p.g.a. sygdom, tilskadekomst eller dødsfald hos dig selv eller dine nærmeste pårørende, så dækker forsikringen den del af lejen som Feriering er berettiget til efter lejeaftalen. Ved afbrydelse får du lejen for de dage du ikke benytter ferieboligen erstattet. Forsikringen dækker desuden eventuelle skader på indbo i ferieboligen.
- Selvrisiko kr. 500,00

Afbestillingsforsikring
Ønsker du alene at være dækket i tilfælde af, at du afbestiller ferieboligen p.g.a. sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, kan du købe denne dækning.

Priseksempel
Lejer du en feriebolig til kr. 5.500, kan du købe Feriehuslejerforsikringen til kr. 343,00. Med den kan du afbestille uden selvrisiko, hvis du bliver syg inden ferien. Må du under opholdet afbryde din ferie, får du også erstatning. Og kommer du til at ødelægge noget I ferieboligen, dækker forsikringen.
Alt sammen for kun kr. 343,00

Feriehuslejerforsikring  2016 (DKK)

Lejepris pr. feriehus Præmie pr. feriehus
Indtil 1.500 186

Indtil 3.000

231
Indtil 5.500 343
Indtil 11.000 455
Indtil 18.500 555
Indtil 26.000 770
>26.000 2,6 % af lejens pris

 Afbestillingsforsikring 2016  (DKK)

Lejepris pr. feriehus Præmie pr. feriehus
Indtil 1.500 157
Indtil 3.000 171
Indtil 5.500 283
Indtil 11.000 365
Indtil 18.500 470
Indtil 26.000  670
>26.000  1,9 % af lejens pris

 

§ 1 GENERELLE BESTEMMELSER

1 Hvem er forsikret?
Forsikret er de i policen/præmieopkrævningen eller rejsearrangørens bekræftelse nævnte personer eller den i forsikringsbeviset fastlagte personkreds, såfremt forsikringspræmien er betalt. Herefter benævnt sikrede.

2 Hvornår begynder, og hvornår slutter forsikringen?
Forsikringen dækker fra betaling af depositum/lejebeløb til udlejningsbureauet og indtil udlejningsperiodens påbegyndelse. Feriehuslejer forsikringen dækker dog frem til lejemålets ophør.

§ 2 AFBESTILLINGSFORSIKRING UDEN SELVRISIKO

Forsikret er de i policen/præmieopkrævningen eller rejsearrangørens bekræftelse nævnte personer eller den i forsikringsbeviset fastlagte personkreds, såfremt forsikringspræmien er betalt. Herefter benævnt sikrede.Forsikringen dækker fra betaling af depositum/lejebeløb til udlejningsbureauet og indtil udlejningsperiodens påbegyndelse. Feriehuslejer forsikringen dækker dog frem til lejemålets ophør.

1. Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, når den planlagte gennemførelse af rejsen ikke er rimelig, når sikrede selv eller en risikoperson indenfor forsikringsdækningens varighed rammes af en af nedenstående hændelser:

 • Død
 • Akut sygdom/ tilskadekomst
 • Sikredes hund rammes af akut sygdom/tilskadekomst
 • Akut forværring af bestående sygdom
 • Sikrede får en allergisk reaktion grundet en vaccine
 • Graviditet
 • Betydelige skader på ejendom tilhørende sikrede som følge af ild, naturbegivenheder eller tredjemands forsætlige strafgerning.
 • Sikredes tab af arbejdsplads eller en medrejsende risikopersons tab på grund af uventet driftsbetinget opsigelse af arbejdet fra arbejdsgivers side
 • Sikredes eller en medrejsendes optagelse af arbejde, såfremt denne person ved rejsens booking var arbejdsløs, og arbejdsformidlingen har godkendt rejsen.

2. Risikopersoner er:

 • Sikredes nære slægtninge
 • Sikredes livsledsager eller en af de sikrede medrejsende personer
 • De, der i sin varetægt har ikke medrejsende mindreårige eller plejetrængende slægtninge
 • De, der sammen med en forsikret har bestilt og forsikret en rejse og deres pårørende,
 • mere end 6 personer har bestilt rejsen sammen gælder kun sikredes pårørende og livsledsager og person i dennes varetægt.

2. Hvad dækker forsikringen?
1. Hvis rejsen ikke tiltrædes, dækker forsikringen de omkostninger sikrede i henhold til lejeaftalen skal betale til udlejningsbureauet.

2. Ved forsinket tiltræden af rejsen som følge af årsager nævnt under punkt 1 (Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?) eller på grund af en forsinkelse med offentlige transportmidler i mere end 2 timer, erstatter Europæiske de påviselige opståede meromkostninger til påbegyndelsen af rejsen op til omkostningerne ved afbestilling.

3. Forhold i skadetilfælde:
Sikrede er forpligtet til:

 • Straks efter forsikringsbegivenhedens indtræden at afbestille for at holde afbestillingsomkostningerne så lave som muligt
 • at indsende forsikringsbevis og bookinggrundlag med regning for afbestilling til udlejningsbureauet
 • at dokumentere alvorligt uheld, uventet alvorlig sygdom eller en sygdoms forværring, svangerskab og vaccinationsintolerance ved lægeattest, psykisk sygdom ved psykiaters attest og ved død fremlægge dødsattest.
 • Ved tab af arbejdsplads opsigelsesbrev, ved optagelsen af arbejde en bekræftelse fra arbejdsformidlingen om accept af den bookede rejse såvel som besked om ophævelse fra arbejdsformidlingen som bevis for det nye arbejdsforhold.  

§ 3 FERIEHUSLEJER FORSIKRING
Udover dækningen under Afbestillingsforsikring uden selvrisiko dækker forsikringen endvidere:

1. Afbrydelse
I tilfælde af afbrydelse af en ferieophold som følge af årsager nævnt under § 2 punkt 1, dækker forsikringen sikredes lejebetaling for de dage opholdet ikke benyttes. Ved afbrydelse efter kl. 12.00 udbetales erstatningen fra dagen efter. Forsikringen dækker endvidere ikke benyttet transport.

2 INDBO-ANSVARSFORSIKRING

2.1 Dækningens omfang:
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen pådrager sig for skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i den lejede feriebolig, herunder skade på ruder og kummer.

2.2 Undtagelser
Erstatning ydes ikke for:

 • Almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse.
 • Tyveri begået af sikrede eller dennes gæster.
 • Erstatningsansvar for skader forvoldt med forsæt.
 • Erstatningsansvar for skader fremkaldt af sikrede under selvforskyldt beruselse eller under selvforskyldt påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte, når påvirkningen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden.
 • Skade forvoldt af hunde eller andre husdyr.
 • Cykler og søfartøjer, herunder windsurfere, robåde, kanoer og kajakker samt dele hertil.
 • Kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad.
 • Skade på swimmingpools og vandet heri.

2.3 Forsikringssum:
Forsikringen dækker med op til DKK 75.000,- for skade på indbo opstået i forsikringsperioden.

2.4 Selvrisiko
Der betales DKK 500,- pr. skade i selvrisiko.

2.5 Erstatningens beregning:

 • Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper: Genstande, der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede, før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med fradrag af 10 % pr. påbegyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden er købt. Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20 % af nyværdi.
 • Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdiforringelsen.
 • Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet til at erstatte in natura.

2.6 Anerkendelse af erstatningskrav:
Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved at anerkende erstatningsansvaret, risikerer sikrede selv at skulle betale.

2.7 Forhold i skadetilfælde:
I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks anmelde denne til udlejningsbureauet vedlagt fornøden dokumentation.

2.8 Dobbeltforsikring:
Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en anden forsikring.

2.9 Regres:
Såfremt en skade er omfattet af en tingsforsikring bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge Erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

BEMÆRK
Når et uheld indtræder skal anmeldelse omgående ske til udlejningsbureauet. Efter notering af skadeanmeldelsen, videresender udlejningsbureauet anmeldelsen til Europæiske Rejseforsikring, der foretager skadebehandlingenog udbetaler eventuel kompensation.

www.er.dk